De kleine lettertjes.

Reglement Avondvierdaagse Vlijmen

 1. De Avondvierdaagse van Vlijmen wordt georganiseerd door de stg Avondvierdaagse Vlijmen - hierna te noemen het bestuur - en valt onder auspiciën van de Koninklijke Wandelbond Nederland (KWBN). 
 2. Iedere deelnemer aan de avondvierdaagse wordt geacht kennis te hebben genomen van dit reglement en dit zonder enige reserve te aanvaarden en zich daaraan te houden.
 3. De organisatie, de afzonderlijke bestuursleden of de vrijwillige medewerkers zijn niet aansprakelijk voor eventuele vóór, tijdens of na - of als gevolg van - de wandeltocht ontstane ongevallen, ziekten, overlijden, schade, vermissing of diefstal van geld en/of goederen.
 4. Het bestuur behoudt zich ten allen tijde het recht voor om één of meerdere wandeldagen af te gelasten. Besluiten, genomen door het bestuur, zijn bindend. 
 5. Het bestuur is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen van afgelasting van een of meerdere wandeldagen als gevolg van calamiteiten, extreme weersomstandigheden of anderszins. Er zal in dat geval geen restitutie van inschrijfgelden plaatsvinden.
 6. De avondvierdaagse is een wandelprestatietocht zonder wedstrijdelement. Deelname is op vrijwillige basis en op eigen risico. Ouders zijn verantwoordelijk voor hun eigen kinderen. 
 7. Deelnemers die speciale medicatie of voorzieningen dienen te krijgen in geval van nood of bij calamiteiten, zijn verplicht deze bij zich te dragen. Ouders/verzorgers zijn hiervoor verantwoordelijk. 
 8. Het meenemen van een hond tijdens de avondvierdaagse is toegestaan mits aangelijnd en voor zover deze geen gevaar of overlast voor de andere deelnemers vormt. 
 9. Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en onder de voorwaarden die het bestuur bepaalt.  Vóór de start van de avondvierdaagse moet het inschrijfgeld zijn betaald. Als een reeds ingeschrevene om wat voor reden dan ook niet kan of wil deelnemen, vindt geen restitutie van het inschrijfgeld plaats. De inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 10. Deelnemen aan de avondvierdaagse houdt in: het lopen van 3, 5, 7 of 10 kilometer. Alléén marcheren en wandelen is toegestaan, d.w.z., dat er steeds één voet in contact is met de grond. Lopen is het zich stap voor stap vooruit bewegen door de benen vooruit te bewegen. Andere vormen van lopen zijn niet toegestaan. Lopers die - zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur - op een andere wijze de wandeltocht willen volbrengen zullen niet worden toegelaten of uit de tocht worden gehaald. Het gebruik van Nordicwalking stokken is niet toegestaan.
 11. Vanaf groep 7 is het toegestaan om 10 km te lopen. Deelnemers onder de 12 jaar die de 10 km lopen kunnen dit alleen doen onder begeleiding van een ingeschreven volwassene. 
 12. De deelnemers dienen de scankaart bij de start en finish te tonen.
 13. Het aanvangen met de wandelroute is pas toegestaan na het scannen van de scankaart door het startbureau en nadat het startsein is gegeven.
 14. De route wordt middels een uitgereikte routebeschrijving aangegeven. Deelnemers dienen zich te houden aan dit parkoers. Routes worden alleen verstrekt op de desbetreffende wandeldag. 
 15. Alle geldende verkeersregels moeten worden nageleefd. Veiligheid van de deelnemer is uiterst belangrijk. Aanwijzingen van de verkeersregelaars dienen te worden opgevolgd. Deelnemers dienen zoveel mogelijk op de trottoirs te lopen. Zijn deze niet aanwezig, dan moeten de deelnemers gebruik maken van de fietspaden en bij het ontbreken daarvan, dan moet men binnen de bebouwde kom rechts van de weg lopen en buiten de bebouwde kom links van de weg. Op afgezette delen van het parkoers mag men de gehele rijweg gebruiken. 
 16. Op het parkoers zijn posten ingericht waar de deelnemers tijdens de wandeling een versnapering of drankje worden aangeboden. Afval dient in de daarvoor bestemde afvalbakken te worden gegooid. 
 17. Eenieder die de wandeltocht op reglementaire wijze uitloopt, of drie van de vier dagen heeft uitgelopen, ontvangt de aangevraagde medaille van de avondvierdaagse. De medaille is strikt persoonlijk. 
 18. Deelnemers die zich inschrijven gaan akkoord met het eventueel plaatsen van foto’s op de gebruikelijke publicaties van de stg Avondvierdaagse Vlijmen. 
 19. Deelnemers die zich inschrijven gaan akkoord met het geven van persoonsgegevens die nodig zijn voor de inschrijving. Alle gegevens worden na afloop van de avondvierdaagse vernietigd.
 20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur. 
Vlijmen, 1 mei 2018
Terug naar boven